Doradca podatkowy Warszawa blog avatar

CRBR co to jest? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

CRBR co to jest

Spis treści

Chroń klientów swojego biura – zapytaj ich o CRBR

Profesjonalne biuro rachunkowe dba o swoich klientów. W ten sposób unika wielu trudnych pytań i problemów. Dlatego zachęcamy do zweryfikowania, czy Twoi klienci wypełnili obowiązek dokonania wpisu do CRBR. Jeżeli nie, grozi im kara do 1 mln. zł.

Doradca Podatkowy Warszawa Jak sprawdzić wpis do CBR 01

Czy klienci Twojego biura słyszeli o Rejestrze i obowiązku zgłoszenia?

Pomimo, że rejestr istnieje już od kilku lat i w międzyczasie ewoluował w kierunku zwiększenia swojej dostępności to nadal jest to byt nieznany dla dużej grupy podmiotów – i to takich, które zobowiązane są przez ustawę do dokonania stosownego wpisu.

Większość przedsiębiorców dowiedziała się o istnieniu rejestru z publikacji medialnych  na temat upływającego terminu na dokonanie wpisu, który przypadał na 13 kwietnia 2020 r. Termin ten został przesunięty o trzy miesiące to jest do 13 lipca 2020 r. co część podmiotów uchroniło przed ryzykiem bardzo wysokiej kary. Nawet milion zł może zapłacić zapominalski przedsiębiorca.

Powstanie CRBR jest konsekwencją implementacji przepisów tzw. IV dyrektywy AML  Parlamentu Europejskiego, a do polskiego systemu prawnego został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od 13 października 2019 r. CRBR zyskał swoją nową formę – poprzez dostęp elektroniczny za pośrednictwem strony https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Jak wynika z ustawy dane wpisane do rejestru są jawne, ogólnodostępne i udostępniane nieodpłatnie w formie elektronicznej. Działalność rejestru pozostaje w kompetencji Ministra Finansów.

Doradca Podatkowy Warszawa Jak sprawdzić wpis do CBR 02

Jak wskazano w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu CRBR jest „systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych”.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba, która poprzez swoje relacje ze spółką sprawuje nad nią kontrolę w sposób pośredni lub bezpośredni.

Od października 2019 r. rejestr CRBR jest dostępny w wersji elektronicznej pod adresem https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.  Jak wynika z ustawy dane wpisane do rejestru są jawne, ogólnodostępne i udostępniane nieodpłatnie w formie elektronicznej. Działalność rejestru pozostaje w kompetencji Ministra Finansów. Ostateczny termin obowiązku zgłoszenia do CRBR został wyznaczony na 13 lipca 2020r. Jednak ze względu na problemy techniczne został on przesunięty na 17 lipca 2020 r. Nowo tworzone  spółki mają na dokonanie rejestracji 7 dni od dnia wpisu do KRS.

Do czego tak naprawdę służy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Dzięki istnieniu rejestru każdy z nas ma możliwość weryfikacji, kto faktycznie kontroluje daną spółkę. O ile w przypadku nieskomplikowanych struktur własnościowych podmiotów ustaleń takich można dokonać w KRS bez udziału rejestru, o tyle w przypadku bardziej skomplikowanych rozwiązań CRBR może okazać się niezastąpionym źródłem danych.

Ogromna wiedza zgromadzona w CRBR

Dane w CRBR mają o wiele szerszy zakres niż dane z KRS. Informacja o prawidłowo zidentyfikowanych beneficjentach rzeczywistych powinna ujawnić, jaka osoba rzeczywiście sprawuje kontrolę nad spółką. Również wtedy, gdy jest to kontrola pośrednia, np. poprzez łańcuch spółek zarejestrowanych na Cyprze czy na Kajmanach. Fiskus z pewnością ucieszy się z posiadania takich informacji. I dołoży starań żeby dane w rejestrze były prawdziwe.

Zakres danych objętych zgłoszeniem zawiera:

 1. dane identyfikacyjne spółek zgłaszających, w tym:
  a) nazwę (firmę),
  b) formę organizacyjną,
  c) siedzibę,
  d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  e) NIP;
 2. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek
  a) imię i nazwisko,
  b) obywatelstwo,
  c) państwo zamieszkania,
  d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  e) informację o wielkości i charakterze udziałów lub akcji, czy uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Jak prawidłowo należy zgłosić do CRBR spółkę?

Droga zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest jedna. Można tego dokonać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na portalu gov.pl za pośrednictwem strony internetowej https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/. Takiego zgłoszenia dokonać może osoba posiadająca uprawnienia do reprezentacji zgłaszanej spółki. W przypadku uprawnienia do reprezentacji więcej niż jednej osoby zgłoszenie opatrzone jest kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub profilem zaufanym ePuap każdej z osób. Co istotne, w tym zakresie czynności nie może dokonać pełnomocnik. Dane przekazywane w ramach zgłoszenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Bezpośrednia lub pośrednia kontrola

Zasadniczym celem funkcjonowanie rejestru jest gromadzenia i przetwarzanie informacji o osobach, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad osobą prawną. Definicję beneficjenta rzeczywistego wskazano w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Beneficjent rzeczywisty to „osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna…”.

Podany w ustawie katalog przykładowych osób będących beneficjentami nie jest katalogiem zamkniętym. I to na barkach spółki spoczywa dokonanie stosownej analizy stanu faktycznego i prawnego celem właściwego ustalenia i wskazania osoby fizycznej będącej beneficjentem rzeczywistym. Ustawa wskazuje także przypadki kiedy brak jest możliwości ustalenia beneficjentów rzeczywistych. W takiej sytuacji należy wskazać w zgłoszeniu osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze w spółce dokonującej zgłoszenia.

Korespondencję dotyczącą artykułu prosimy kierować przy zastosowaniu formularza kontaktowego znajdujący się w dolnej części strony głównej.

Podziel sie tym postem z przyjaciółmi

Zapisz się do naszego newslettera:

zmiany w przepisach, orzeczenia i interpretacje ważne dla biur rachunkowych