Doradca podatkowy Warszawa blog avatar

CRBR – zostało 10 dni do wejścia w życie ważnych przepisów!

pexels-karolina-grabowska-4476376

Spis treści

Ponad pół roku temu (13 lipca 2020 r.) upłynął termin, do którego większość spółek z o.o. była zobowiązana dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wpis do rejestru powinien zawierać dane spółki oraz osób sprawujących nad spółką kontrolę. Za brak wpisu do CRBR spółka może zapłacić nawet do 1 mln zł!

Już tylko 10 dni dzieli nas od wejścia w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Akt prawny został opublikowany w Dzienniku Ustaw 30 kwietnia co oznacza, że wejdzie on w życie 15 maja. W poprzednim artykule opisaliśmy, w jaki sposób zminimalizować ryzyko nałożenia na podatnika wysokiej kary. Jeżeli klienci Twojego biura jeszcze tego nie zrobili, teraz jest ostatni moment na dokonanie zgłoszenia.

Do czego tak naprawdę służy CRBR?

Dzięki istnieniu rejestru każdy z nas ma możliwość weryfikacji, kto faktycznie kontroluje daną spółkę. O ile w przypadku nieskomplikowanych struktur własnościowych podmiotów ustaleń takich można dokonać w KRS bez udziału rejestru, o tyle w przypadku bardziej skomplikowanych rozwiązań CRBR może okazać się niezastąpionym źródłem danych.

Doradca Podatkowy Warszawa zmiana1

Już praktycznie wszyscy wiedzą o Centralnym Rejestrze

Większość przedsiębiorców dowiedziała się o istnieniu rejestru z publikacji medialnych  na temat upływającego terminu na dokonanie wpisu, który przypadał pierwotnie na 13 kwietnia 2020 r. Termin ten został przesunięty ostatecznie do 17 lipca 2020 r. Jest jednak znaczna, kilkudziesięciotysięczna grupa podmiotów, które pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonały jeszcze wpisu do CRBR.

Kto został zmuszony do dokonania wpisu do rejestru?

 Jak wskazano w ustawie taki wpis to obowiązek nałożony na:

  1. Spółki jawne,
  2. Spółki komadytowe,
  3. Spółki komandytowo – akcyjne,
  4. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  5. Spółki akcyjne z wyłączeniem spółek publicznych
  6. Proste spółki akcyjne – od 01 marca 2021r.

Co istotne obowiązek dotyczy także spółek w upadłości czy likwidacji. Natomiast z obowiązku zwolnione są spółki wykreślone z KRS przed 13 lipca 2020 r. oraz spółki zagraniczne prowadzące zarejestrowaną w KRS działalność na terytorium Polski w formie oddziału.

Kto i w jaki sposób musi dokonać zgłoszenia?

Droga zgłoszenia danych do CRBR jest jedna. Można tego dokonać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/. Takiego zgłoszenia dokonać może wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do reprezentacji zgłaszanej spółki. W przypadku uprawnienia do reprezentacji więcej niż jednej osoby zgłoszenie opatrzone jest kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub profilem zaufanym ePuap każdej z osób. Co istotne, w tym zakresie czynności nie może dokonać pełnomocnik. Dane przekazywane w ramach zgłoszenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składanie fałszywego oświadczenia jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Należy też pamiętać, że wpis do CRBR jest całkowicie bezpłatny. Jakiekolwiek próby pobierania opłat za dokonanie wpisu będą więc najprawdopodobniej próbą oszustwa.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Zasadniczym celem funkcjonowanie rejestru jest gromadzenia i przetwarzanie informacji o osobach, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad osobą prawną. Definicję beneficjenta rzeczywistego wskazano w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Beneficjent rzeczywisty to „osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna…”Podany w ustawie katalog przykładowych osób będących beneficjentami nie jest katalogiem zamkniętym. I to na barkach spółki spoczywa dokonanie stosownej analizy stanu faktycznego i prawnego celem właściwego ustalenia i wskazania osoby fizycznej będącej beneficjentem rzeczywistym. Ustawa wskazuje także przypadki kiedy brak jest możliwości ustalenia beneficjentów rzeczywistych. Prawidłowe ustalenie beneficjenta rzeczywistego może wymagać szczegółowej analizy i konieczności współpracy z innymi podmiotami.

Doradca Podatkowy Warszawa zmiana

Samo głoszenie to jeszcze nie koniec

Samo dokonanie stosownego zgłoszenia przez spółkę to jednak nie wszystko. Spółka po dokonaniu zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych musi dokonywać każdorazowo aktualizacji danych w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany.

Można się spodziewać, że CRBR jeszcze nie raz będzie przedmiotem doniesień medialnych, szczególnie o podmiotach, które będą musiały płacić ogromne kary. Dlatego już dzisiaj warto zwrócić uwagę klientów Twojego biura rachunkowego czy dane  wpisane do CRBR nie wymagają zmiany.

Korespondencję dotyczącą artykułu prosimy kierować przy zastosowaniu formularza kontaktowego znajdujący się w dolnej części strony głównej.

Podziel sie tym postem z przyjaciółmi

Zapisz się do naszego newslettera:

zmiany w przepisach, orzeczenia i interpretacje ważne dla biur rachunkowych